Използване на РЛС и АРСПС за осигуряване безопасност на корабоплаването

Брой курсисти
Прод.
Цена
Minimum: 6
Maximum: 8
9 работни дни
1300 лева

 Този курс е предназначен да предостави знания и e за придобиване на умения от лицата, кандидати да бъдат освидетелствани като вахтени помощник капитани на кораби, които са задължени да бъдат оборудвани с радиолокационна станция (РЛС) и автоматизирано радиолокационно средство за предпазване от сблъскване (АРСПС), така че да могат при изпълнение на задълженията си на вахтени помощник-капитани да осъществяват безопасно корабоводене и предотвратяване на сблъскване.
Курсът е за лица, които по време на обучението си не са преминали материята, изисквана от раздел A-II/1, функция „Корабоводене", компетентност „Използване на РЛС и АРСПС за осигуряване безопасност на корабоплаването" на приложението към Конвенция STCW78, както е изменено и допълнено, както и за лица, работещи на кораби от спомагателния флот и плавателни съдове за спорт и развлечение, които желаят да придобият знания и умения за работа с РЛС и АРСПС, 
ВХОДНИ СТАНДАРТИ
Обучаемите, които ще кандидатстват за освидетелстване като вахтен помощник-капитан, трябва да са завършили средно професионално образование по специалност „Корабоводене" (или да са преминали теоретичната част по дисциплина „Радионавигационни средства") или да са преминали подготвителните курсове, изисквани от чл. 36, т.4, буква „а", 36, т.8, буква „а" и чл.39, т.4, буква „а" на Наредба №6.

Лицата, извън тези, които кандидатстват за освидетелстване като вахтени помощник-капитани трябва да имат завършено средно образование.
ДОКУМЕНТ  ЗА ЗАВЪРШЕН КУРС
 
На лицата успешно завършили курса Изпълнителна агенция "Морска Администрация" издава документално доказателство "Use of Radar and ARPA to maintain Safety of Navigation"