Кратка история на Български морски квалификационен център

 Създаден през 1974 година от Министерство на транспорта и Министерство на образованието като ведомствен учебен център, БМКЦ изминава дълъг път до утвърждаването си през 1989 г. като национален морски учебен център за следдипломна квалификация и обучение на специалисти за водния транспорт.  От 2000 г. БМКЦ е самостоятелно търговско дружество, предлагащо на моряци от различни държави качествена подготовка, съгласно националните и международни стандарти за компетентност на морските лица. От февруари 2008 г. Центърът е еднолично акционерно Дружество 100 % собственост на Министерство на транспорта, а негов принципал – Министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията.
      Използваните в Центъра съвременни методи за обучение, непрекъснатото обновяване на техническите средства, осъвременяването на учебните програми, привличането на преподаватели с богат практически и теоретичен опит определят високия престиж на БМКЦ сред българските учебни институции и позицията му в областта на българската морска индустрия.  Обучението в предлаганите курсове се провежда, освен на български,  и на английски език.
        БМКЦ е акредитиран от Изпълнителна Агенция "Морска администрация" за провеждане на всички видове подготовки на морски кадри, изисквани по Конвенцията STCW.  
           Високото ниво на учебния процес се постига с използването на съвременни морски симулатори – навигационен мостик, машинно отделение и симулатор за товарни операции с течни товари на фирма „Кьонгсберг АС”. Тяхното съвместно ползване, което е резултат от интегрирането на симулаторите през 2011 г. и с това създаване на първия виртуален кораб в България, осигурява обучение на морски  кадри за управление на кораб, експлоатиран в симулирана виртуална среда.
 Голяма ефективност на обучението осигурява и реалната среда, Полигонът за практическа подготовка със съвременни бързоходни и спасителни лодки и пожарен полигон, лаборатории и други, позволяващи провеждане на обучения в над 40 различни форми, обединени в следните основни направления:
·      курсове за повишаване на квалификацията и подготовка за повишаване на правоспособности ст.пом-капитани, капитан далечно плаване, главни и втори корабни механици;
. курсове за повишаване на квалификацията за придобиване на правоспособности за вахтен помощник-капитан,   водач на кораб до 40 БТ, извършващ сезонен превоз на кораб с до 35 души на борда  и др.;
·      симулаторно обучение на навигатори;
·      симулаторно обучение на корабни механици;
·      курсове за подготовка за работа на борда на различни типове кораби / за управленско, оперативно и изпълнителско   ниво/;
·      курсове за базова подготовка за работа на море / за управленско, оперативно и изпълнителско ниво/;
·      курсове за подготовка, изисквана от различни морски и корабоплавателни компании / за управленски, оперативно и изпълнителско ниво/
·     БМКЦ е и одобрен център за провеждане на тестове MARLINS ;
·      др.специализирана подготовка по заявка на различни корпоративни клиенти;
 В тясно сътрудничество с корабни компании и техни агенти БМКЦ разработва допълнителни програми за специализирано фирмено обучение.
 
      Системата за управление на качество в Центъра е освидетелствана от Лойдс Регистър QA  за съответствие със стандарта ISO 9001:2015.
         
 Дейността на БМКЦ ЕАД е позната и в Международната морска организация /IMO/ като дейност, непосредствено насочена към следдипломна морска квалификация за специалисти от водния транспорт – моряции други морскибрегови специалисти, обучавани в съответствие с последните международни изисквания и стандартите за освидетелстване на морските лица, утвърдени с Конвенцията STCW'78, както е изменена. Разработените учебни програми се базират на моделните курсове на IMO и се съсредоточават върху последните новости в областта на морската теория и практика.    БМКЦ е и официален дистрибутор на всички актуални публикации на IMO, със заглавията на които можете да се запознаете в книжарницата на БМКЦ.
Със своите курсове ние се стремим да посрещнем нуждите на всеки клиент, а специализираната ни библиотека, съвременни тренировъчни симулатори, просторните лаборатории и учебни зали, софтуерната и езиковата учебни системи предполагат гъвкавост на учебните програми.
 
Всички наши курсисти, успешно завършили съответния курс, получават признати съгласно международните и национални морски изисквания документи.
 
             По-подробна информация за провежданите от нас курсове можете да получите на тази страница или в отдел "Учебна дейност и човешки ресурси" в БМКЦ.
            От 2008 г. в активите на БМКЦ е и учебно-ветроходният кораб "Калиакра”, който се предлага за крайбрежни морски разходки, учебно-производствена практика на ученици от Морската гимназия, различни корпоративни презентации и мероприятия.
 
Контакти: гр. Варна 9026, ул. “Васил Друмев” № 73, www.bmtc-bg.com
Тел. 052 302501, 052 380574, 052 380575, 052 380574 ,  e-mail: bmtc@bmtc.bg