ОБЯВА за участие конкурс по документи за „Избор на изпълнители за предоставяне на финансови услуги"

 към всички заинтересовани лица за участие в  конкурс по документи за Избор на изпълнители за предоставяне на финансови услуги на Български морски квалификационен център ЕАД” при следните условия:
 1. Предмет на конкурса: Предметът на настоящия конкурс е избор на кредитни или финансови институции, притежаващи валиден лиценз/разрешение от БНБ за упражняване на банкова дейност на територията на Република България, за предоставяне за нуждите на БМКЦ ЕАД на финансови услуги.
Целта на процедурата е да се изберат 5 (пет) финансови институции, които да предоставят финансови услуги на БМКЦ ЕАД, тъй като дружеството попада в приложното поле на Правилата за концентрация, съгласно които нетната експозиция на Възложителя към една кредитна или финансова институция не може да надвишава 25 на сто от общия размер на паричните средства на Възложителя. Съгласно чл. 13б от Правилника за реда за упражняване правата на държавата в търговските дружества с държавно участие в капитала, изм. с ПМС №127/2013 г., БМКЦ ЕАД спазва „Правила за концентрация, отчетност и контрол” от Приложение № 3 към Правилата за избор на изпълнител за предоставяне на финансови услуги от кредитни или финансови институции по смисъла на Закона за кредитните институции.
Срок на изпълнение на поръчката до 24 (двадесет и четири) месеца, считано от сключване на договорите .
Обектът на поръчката не се дели на обособени позиции и участниците следва да участват за изпълнение на цялата поръчка.
2.Условия към участниците:
Участниците в избора на изпълнители на финансови услуги трябва да отговарят на следните изисквания:
1.      Кредитната институция да е регистрирана и лицензирана по смисъла на ЗКИ – доказва сe със заверено копие на разрешение/лиценз, издаден от БНБ за извършване на банкова дейност, съгласно чл. 15 от Наредба №2 от 22 декември 2006 г. за лицензиите, одобренията и разрешенията, издавани от БНБ по Закона за кредитните институции или друг документ за извършване на дейност;
2.      Размерът на Собствения капитал на Банката да бъде не по-малък от 150 млн. лв. към 30.09.2017 г. - доказва се с декларация по образец;
3.      Липса на клаузи от страна на банката за задължително използване на съпътстващи услуги, за които не съществува икономическа необходимост от страна на БМКЦ ЕАД – доказва се с декларация по образец.
4.      Банката да има актуален към датата на подаване на офертата присъден дългосрочен кредитен рейтинг от агенция, регистрирана в Комисията за финансов надзор (КФН) или Европейския орган за ценни книжа и пазари (ЕОЦКП) съгласно Регламент № 1060/2009 на Европейския Парламент и на Съвета на Европа. Актуалният кредитен рейтинг не трябва да бъде по-нисък от посочения в таблицата в т. 4.1. – доказва се със заверено от участника копие на документ, който го удостоверява.
3. Критерий за оценка на офертите
Всички оферти, които отговарят на обявените от Възложителя условия и бъдат допуснати до разглеждане, ще бъдат оценявани по критерия „икономически най-изгодна оферта”.
Комплексната оценка включва оценяване на участниците по два вида показатели - неколичествени и  количествени, с фиксирани относителни тегла.
3.1.Неколичествени показатели  - относителна тежест на показателя в крайната оценка – 40 на сто:
1.Осигуряване на консултант от страна на финансовата институция, с максимален брой 10 точки.
2.Развита клонова мрежа, с максимален брой 20 т.
3.Рейтинг на участника, присъден от Агенция за кредитен рейтинг - с максимален брой 20 точки.
4.Срок за обслужване на плащанията, с максимален брой 20 точки.
5.Възможност за теглене и внасяне на суми по депозит до 20% от стойността, с максимален брой 30 точки.
3.2. Количествени показатели - относителна тежест на показателя в крайната оценка – 60 на сто:
Сборът от оценките по две групи финансови показателите формира обща оценка по количествените критерии,  както следва:
1. Оценка на Първа група финансови услуги: „Платежни услуги по левови и валутни разплащания, такси по обслужване на банкови сметки в лева и валута, внасяне на каса в лева и валута, и др.” – с максимален брой 50 точки.
2. Оценка на Втора група финансови услуги: „Предоставяне на лихви по разплащателни сметки в лева и валута и депозити на стойност над 200 000 в лева и валута” – с максимален брой 50 точки.
4. Процедура
4.1. Вид на процедурата – конкурс по документи;
4.2. Конкурсната документация се получава в стая № 226 на учебно-административната сграда на „БМКЦ“ ЕАД, находяща се в гр. Варна, ул. “Васил Друмев”, № 73.
4.3. Конкурсната документация може да се получава до 14:00 ч. на 26.01.2018 г.
4.4.Офертите за участие в конкурса, адресирани до Изпълнителния директор на „БМКЦ“ ЕАД, се представят в запечатан непрозрачен плик в деловодството на дружеството, или се изпращат на адрес: „БМКЦ“ ЕАД, ул. „Васил Друмев“  № 73, Варна 9026.
4.5.Краен срок за представяне на офертите – 16:30 ч. на 26.01.2018 г.
4.6.Лица за контакти – Кремена Йорданова - тел. 052 / 380 588.